درباره ما

الکترونیک پارس

تهیه و توزیع کلیه قطعات روسی و لامپ های صنعتی

امروزه

شرکت

هدف