قطعات؛ خازن

انواع خازن های روسی و غیر روسی

تهیه و توزیع انواع خازن

خازن های روسی با توجه به تنوع ولتاژ و اشکال خاص هندسی، با کاربردهای متنوع، مورد توجه طراحان الکترونیک قرار گرفته است. تنوع این محصولات ما را بر آن داشت تا بر اساس دسته بندی خاص این خازن ها، موجودی خود را در سایت قرار دهیم. بدیهی است در صورت سفارش خازن های روسی به پارس الکترونیک، این فروشگاه در اسرع وقت نسبت به تامین و خرید سفارشات از کشور روسیه اقدامات لازم را انجام می دهد. در ذیل دسته بندی خازن ها با توجه به نوع آنها انجام گردیده است. لازم به ذکر است که ظرفیت خازن ها در روسی به صورت мкФ معادل میکرو فاراد و нФ معادل نانو فاراد نمایش داده شده است. حد ولتاژ هر خازن نیز به صورت в معادل ولت ذکر گردیده است.


К50-3

 • К50-3 1000мкФ 120в
 • К50-3 50мкФ 12в
 • К50-3 20мкФ 6в
 • К50-3 10мкФ 6в
 • К50-3 200мкФ 160в
 • К50-3 200мкФ 25в
 • К50-3 2000мкФ 50в
 • к50-3б 50мкФ 100в
 • К50-6

 • К50-6 10мкФ 10в
 • К50-6 100мкФ 25в
 • К50-6 500мкФ 25в
 • К50-6 200мкФ 50в
 • К50-6 2000мкФ 50в
 • К50-7

 • К50-7 100мкФ 495в
 • К50-7 500мкФ 185в
 • К50-12

 • К50-12 5мкФ 160в
 • К50-12 50мкФ 25в
 • К50-12 50мкФ 6.3в
 • К50-12 5мкФ 12в
 • К50-12 100мкФ 300в
 • К50-12 50мкФ 300в
 • К50-12 5мкФ 12в
 • К50-12 50мкФ 25в
 • К50-12 5000мкФ 16в
 • К50-12В 200мкФ 300в
 • К50-12В 50мкФ 450в
 • К50-15

 • К50-15 4.7мкФ 250в
 • К50-16

 • К50-16 200мкФ 16в
 • К50-16 2000мкФ 50в
 • К50-16 2.2мкФ 160в
 • К50-16 6.8мкФ 250в
 • К50-16 0.82мкФ 160в
 • К50-16 18мкФ 63в
 • К50-16 4.7мкФ 63в
 • К50-16 0.22мкФ 400в
 • К50-16 0.27мкФ 630в
 • К50-16 2.7мкФ 160в
 • К50-16 6.8мкФ 250в
 • К50-16 2.2мкФ 250в
 • К50-16 10мкФ 63в
 • К50-16 15мкФ 63в
 • К50-16 10000мкФ 25в
 • К50-16 2000мкФ 25в
 • К50-16 2000мкФ 50в
 • К50-16

 • К50-16 50мкФ 6.3в
 • К50-16 5мкФ 100в
 • К50-16 10мкФ 16в
 • К50-16 5000мкФ 16в
 • К50-16 100мкФ 50в
 • К50-16АВ 0.1мкФ 250в
 • К50-16АВ 1мкФ 63в
 • К50-16В 10мкФ 250в
 • К50-16В 2.2мкФ 63в
 • К50-16В 10мкФ 63в
 • К50-16В 3.3мкФ 63в
 • К50-16В 1мкФ 63в
 • К50-16В 2.2мкФ 16в
 • К50-16В 2.2мкФ 63в
 • К50-16В 1мкФ 400в
 • К50-16В 0.1мкФ 630в
 • К50-17

 • К50-17 0.22мкФ 50в
 • К50-17 100мкФ 400в
 • К50-17П 0.047мкФ 250в
 • К50-20

 • К50-20 2000мкФ 50в
 • К50-20 10мкФ 6.3в
 • К50-20 200мкФ 100в
 • К50-20 500мкФ 25в
 • К50-20 50мкФ 160в
 • К50-20 10мкФ 6.3в
 • К50-20 100мкФ 50в
 • К50-20 10мкФ 160в
 • К50-20 200мкФ 50в
 • К50-20 100мкФ 100в
 • К50-24

 • К50-24 100мкФ 16в
 • К50-24 47мкФ 16в
 • К50-24 220мкФ 25в
 • К50-24 1000мкФ 16в
 • К50-24 10мкФ 16в
 • К50-24 2200мкФ 63в
 • К50-24 220мкФ 63в
 • К50-24 100мкФ 63в
 • К50-24 1000мкФ 63в
 • К50-24 100мкФ 25в
 • К50-24 1000мкФ 6.3в
 • К50-24

 • К50-24 470мкФ 25в
 • К50-24 470мкФ 6.3в
 • К50-24 500мкФ 160в
 • К50-24 100мкФ 25в
 • К50-24 22мкФ 25в
 • К50-24 100мкФ 16в
 • К50-24А 0.47мкФ 100в
 • К50-24В 1000мкФ 6.3в
 • К50-24В 220мкФ 6.3в
 • К50-24В 1000мкФ 16в
 • К50-24В 47мкФ 16в
 • К50-29

 • К50-29 100мкФ 16в
 • К50-29 22мкФ 16в
 • К50-29 1000мкФ 16в
 • К50-29 220мкФ 63в
 • К50-29 1000мкФ 25в
 • К50-29 22мкФ 300в
 • К50-29 47мкФ 300в
 • К50-29 1000мкФ 63в
 • К50-29 220мкФ 25в
 • К50-29 100мкФ 25в
 • К50-29 22мкФ 450в
 • К50-29 4.7мкФ 83в
 • К50-29 1мкФ 160в
 • К50-29 470мкФ 63в
 • К50-29 22мкФ 63в
 • К50-29 470мкФ 6.3в
 • К50-29 220мкФ 16в
 • К50-29 470мкФ 25в
 • К50-29 22мкФ 315в
 • К50-29

 • К50-29 47мкФ 25в
 • К50-29 470мкФ 16в
 • К50-29В 100мкФ 25в
 • К50-29В 100мкФ 63в
 • К50-29В 220мкФ 63в
 • К50-29В 47мкФ 63в
 • К50-29В 10мкФ 25в
 • К50-29В 4.7мкФ 300в
 • К50-29В 1000мкФ 63в
 • К50-29В 470мкФ 25в
 • К50-29В 100мкФ 16в
 • К50-29В 470мкФ 16в
 • К50-29В 220мкФ 6.3в
 • К50-29В 470мкФ 63в
 • К50-29В 220мкФ 25в
 • К50-29В 10мкФ 300в
 • К50-29В 22мкФ 16в
 • К50-29В 47мкФ 16в
 • К50-29В 1000мкФ 160в
 • К50-35

 • К50-35 100мкФ 63в

 • К53 خازن های نوع

  К53-1

 • К53-1 4.7мкФ 9в
 • К53-1 22мкФ 30в
 • К53-1 10мкФ 6в
 • К53-1 4.7мкФ 15в
 • К53-1А 10мкФ 20в
 • К53-1А 68мкФ 6в
 • К53-1А 15мкФ 32в
 • К53-14

 • К53-14 22мкФ 10в
 • К53-14 4мкФ 63в
 • К53-14 4мкФ 20в
 • К53-14 100мкФ 6.3в
 • К53-14 10мкФ 32в
 • К53-14 6.8мкФ 16в
 • К53-14 6.8мкФ 15в
 • К53-14 22мкФ 32в
 • К53-18

 • К53-18 100мкФ 32в
 • К53-19

 • К53-19 0.68мкФ 20в
 • К53-4

 • К53-4 15мкФ 16в
 • К53-4 15мкФ 20в
 • К53-4 10мкФ 6в
 • К53-4 33мкФ 15в
 • К53-4 4.7мкФ 6в
 • К53-4 6.8мкФ 15в
 • К53-4 10мкФ 20в
 • К53-4 6.8мкФ 4в
 • К53-4 47мкФ 6в
 • К53-4 33мкФ 155в
 • К53-4 10мкФ 15в
 • К53-4 15мкФ 15в
 • К53-4 4мкФ 16в
 • К53-4 47мкФ 20в
 • К53-4 2.2мкФ
 • К53-4 33мкФ 20в
 • К53-4 2.2мкФ 6.3в
 • К53-4 22мкФ 6.3в
 • К53-4 2.2мкФ 2Кв
 • К53-4 10мкФ 16в
 • К53-4 2.2мкФ 9в
 • К53-4 2.2мкФ 6в
 • К53-4

 • К53-4А 6.8мкФ 16в
 • К53-4А 6мкФ 16в
 • К53-4А 22мкФ 16в
 • К53-4А 15мкФ 16в
 • К53-4А 2.2мкФ 20в
 • К53-4А 10мкФ 20в
 • К53-4А 10мкФ 16в
 • К53-4А 16мкФ 16в
 • К53-4А 47мкФ 16в
 • К53-4А 4.7мкФ 6.3в
 • К53-4А 68мкФ 16в
 • К53-4А 33мкФ 20в
 • К53-4АВ 4мкФ 16в
 • К53-4АВ 10мкФ 16в
 • К53-4АВ 22мкФ 16в
 • К53-4АВ 15мкФ 16в
 • К53-4АВ 6.8мкФ 20в
 • К53-4АВ 47мкФ 16в
 • К53-4АВ 33мкФ 16в
 • К53-4АВ 6.8мкФ 16в
 • К53-4АВ 4.7мкФ 16в
 • К53-4АВ 47мкФ 20в
 • К53-7


  К71-4

 • К71-4 мкФ в
 • К72П-6

 • К72П-6 мкФ в
 • К73-11

 • К73-11 мкФ в
 • К73-14

 • К73-14 0.68мкФ 20в
 • К73-15

 • К73-15 мкФ в
 • К73-16

 • К73-16 10мкФ 100в
 • К73-16АВ мкФ в
 • К73-16В мкФ в
 • К73-17

 • К73-17 мкФ в
 • К73-17п мкФ в
 • К73П-2

 • К73П-2 0.1мкФ 400в
 • К73П-2 0.47мкФ 400в
 • К73П-3

 • К73П-3 1мкФ 160в
 • К73П-3В 1мкФ 160в
 • К73П-3В 0.5мкФ 160в
 • К75-10

 • К75-10 1.5мкФ 500в
 • К75-10 15мкФ 250в
 • К75-24

 • К75-24 мкФ в
 • К75П-4их

 • К75-4их мкФ в
 • К75П-4Кх

 • К75-4Кх 0.47мкФ 500в
 • К78-2

 • К78-2 мкФ в

 • МБГ-1

 • МБГ-1 4мкФ 160в
 • МБГ-M

 • МБГ-M 0.02мкФ 600в
 • КБГ-M1

 • КБГ-M1 0.1мкФ 400в
 • КБГ-M1 0.2мкФ 400в
 • КБГ-M1 0.15мкФ 400в
 • КБГ-M2

 • КБГ-M2 0.01мкФ 600в
 • КБГ-M2 0.02мкФ 600в
 • КБГ-MН

 • КБГ-MН 10мкФ 1500в
 • КБГ-MН 10мкФ 200в
 • КБГ-MН 1мкФ 200в
 • МБГЧ-1

 • МБГЧ-1 10мкФ 250в
 • МБГЧ-1 0.5мкФ 750в
 • МБГЧ-1 2мкФ 750в
 • МБГЧ-1 1мкФ 750в
 • МБГЧ-1 10мкФ 500в
 • МБГЧ-1 10мкФ 750в
 • МБГЧ-1 2мкФ 250в
 • МБГЧ-1 2мкФ 500в
 • МБГП

 • МБГП 2мкФ 200в
 • МБГП-1

 • МБГП-1 10мкФ 630в
 • МБГП-2

 • МБГП-2 1мкФ 200в
 • МБГП-2 15мкФ 200в
 • МБГП-2 10мкФ 200в
 • МБГП-2 1.5мкФ 200в
 • МБГП-2 2мкФ 200в
 • МБГП-2 1мкФ 400в
 • МБГО-1

 • МБГО-1 10мкФ 630в
 • МБГО-2

 • МБГО-2 0.5мкФ 200в
 • МБГО-2 20мкФ 500в
 • МБГО-2 30мкФ 300в
 • МБГО-2 4мкФ 160в
 • МБГО-2 2мкФ 2500в
 • МБГО-2 1мкФ 200в
 • МБГО-2 2мкФ 400в
 • МБГО-2 2мкФ 160в

 • К42 و К40 و К15 خازن های نوع

  К15-4

 • К15-4 мкФ в
 • К15-5

 • К15-5 470пФ 6.3Кв
 • К15У-1

 • К15У-1 220пФ 20Кв-40Кв
 • К15У-2

 • К15У-2 10000пФ 3Кв-90Кв
 • К15У-2 1000пФ 8Кв-30Кв
 • К15У-2 1000пФ 6Кв-15Кв
 • К15У-2 1500пФ 20Кв-100Кв
 • К15У-2 3300пФ 7Кв-90Кв
 • К15У-3

 • К15У-3 680пФ 3Кв-10Кв
 • К15У-3 680пФ 6Кв-15Кв
 • К15У-3 1500пФ 3Кв-20Кв
 • к40п-2б

 • к40п-2б 0.01мкФ 400в
 • к40п-2а

 • к40п-2а 0.047мкФ
 • К40У-9

 • К40У-9 0.033мкФ 200в
 • К40У-9 0.1мкФ 200в
 • К40У-9 0.022мкФ 200в
 • К40У-9 0.047мкФ 200в
 • К40У-9 0.041мкФ 250в
 • К40У-9 1500пФ 200в
 • К42У-2

 • К42У-2 0.047мкФ 1600в
 • К42У-2 0.47мкФ 160в
 • К42У-2 0.47мкФ 250в
 • К42У-2 1мкФ 250в
 • К42У-2 0.1мкФ 150в
 • К42У-2 0.047мкФ 160в
 • К42У-2 0.047мкФ 250в
 • К42У-2 0.022мкФ 630в
 • К42У-2 0.1мкФ 160в