قطعات؛ دتکتورهای گاما و بتا

ИН-1

ИН-1

(IN-1)

Russian Seven Segement

ИВ-12

ИВ-12

(IN-12A)

Russian Seven Segement

ИН-15А

ИН-15А

(IN-15A)

Russian Seven Segement

ИН-15Ь

ИН-15Ь

(IN-15L)

Russian Seven Segement

ИН-19В

ИН-19В

(IN-19B)

Russian Seven Segement

ИН-28

ИН-28

(IN-28)

Russian Seven Segement

ИН-33

ИН-33

(IN-33)

Russian Seven Segement

ИН-7

ИН-7

(IN-7)

Russian Seven Segement

ИН-7Ь

ИН-7Ь

(IN-7L)

Russian Seven Segement

ИН-8-2

ИН-8-2

(IN-8-2)

Russian Seven Segement

ИВ-12

ИВ-12

(IV-12)

Russian Seven Segement

ИВ-6

ИВ-6

(IV-6)

Russian Seven Segement

LTC3710HR

LTC3710HR

Four Digit

Seven Segement