قطعات؛ کامپیوترهای صنعتی

PM-GX-466-R11

IEI Industria PC