قطعات؛ سلف و ترانس

ТИМ98B

ТИМ98B

(TMI98V)

Russian Trans

ТИМ87В

ТИМ87В

(TIM87V)

Russian Trans

ТИМ90Т

ТИМ90Т

(TIM90T)

Russian Trans

ТИМ99В

ТИМ99В

(TIM99V)

Russian Trans

Д130

Д130

(D130)

Russian Trans

Д246НВ

Д246НВ

(D246NV)

Russian Trans

Д301НВ

Д301НВ

(D301NV)

Russian Trans

Д336В

Д336В

(D336V)

Russian Trans

Д337НВ

Д337НВ

(D337NV)

Russian Trans

И119

И119

(I119)

Russian Trans

И57

И57

(I57)

Russian Trans

МИТ-12В

МИТ-12В

(MIT-12V)

Russian Trans

МИТ-3В

МИТ-3В

(MIT-3V)

Russian Trans

Р-13

Р-13

(R-13)

Russian Trans

Т0.5-37

Т0.5-37

(T0.5-37)

Russian Trans

ТА1-220-400

ТА1-220-400

(TA1-220-400)

Russian Trans

ТА24-115-400

ТА24-115-400

(TA24-115-400)

Russian Trans

ТА256-220-400

ТА256-220-400

(TA256-220-400)

Russian Trans

ТА28-127.220-50

ТА28-127.220-50

(TA28-127.220-50)

Russian Trans

ТАН-64-220-400

ТАН-64-220-400

(TAN-64-220-400)

Russian Trans

ТАН-5-127.220-50

ТАН-5-127.220-50

(TAN-5-127.220-50)

Russian Trans

ТВС-90П4

ТВС-90П4

(TVS-90P4)

Russian Trans

ТПП19-40-400

ТПП19-40-400

(TPP19-40-400)

Russian Trans

ТПП213-115-400

ТПП213-115-400

(TPP213-115-400)

Russian Trans

ТПП256-220-400

ТПП256-220-400

(TPP256-220-400)

Russian Trans

ТПП285-220-400

ТПП285-220-400

(TPP285-220-400)

Russian Trans

ТПП31-40-400

ТПП31-40-400

(TPP31-40-400)

Russian Trans

ТПП313-220-400

ТПП313-220-400

(TPP313-220-400)

Russian Trans

ТПП41-400Н

ТПП41-400Н

(TPP41-400N)

Russian Trans

ТПП71-220-400

ТПП71-220-400

(TPP71-220-400)

Russian Trans

ТПП73-220-400

ТПП73-220-400

(TPP73-220-400)

Russian Trans

ТР-117-115-400В

ТР-117-115-400В

(TR-117-115-400V)

Russian Trans

ТР-119-115-400В

ТР-119-115-400В

(TR-119-115-400V)

Russian Trans

ТР-351-115-400В

ТР-351-115-400В

(TR-351-115-400V)

Russian Trans

ТХ4-720.044

ТХ4-720.044

(TKH4-720.044)

Russian Trans